گرانی کاغذ، ورشکستگی ۱۰۰ چاپخانه و تعطیلی روزنامه‌ها