آیاخیزش اجتماعی و اعتراضات صنفی و در آینده نزدیک گسترش خواهد یافت ؟

باهزینه خیلی سنگینی مواجه خواهد شد بهمین دلیل امکان دارد برای نجات خود هم شده کوتاه بیاید ودست به تغییراتی بزند که از فروپاشی نظام جلوگیری نماید بهمین دلیل وتحت تاثیر این شرایط خیزش اجتماعی و اعتراضات مطالبات اقتصادی گسترش خواهد یافت چه در خیابان وچه در غیر خیابان آنچه من احتمال آنرا زیاد میدانم گسترش خیزش های سیاسی واقتصادی در آینده نزدیک میباشد. اینکه این خیزشها اجتماعی و افزایش اعتراضات و اعتصابات کار گری به فروپاشی سیاسی منتهی شود واز خارج کشور هدایت و رهبری شود پاسخ دشوار است
آیاخیزش اجتماعی و اعتراضات صنفی و در آینده نزدیک گسترش خواهد یافت ؟
ارزیابی وتحلیل من و پاسخ به این سوال
دولت رئیسی چند روز دیگه کابینه دولت را به مجلس معرفی خواهد کرد . از پیش تمامی دستگاه تبلیغاتی نظام مشغول برنامه ریزی روی محور دولت روحانی خرابه ای به دولت رئیسی تحویل داده تا مقصر اصلی که خامنه ای و"میدان" بودند را منسی ولاپوشانی نمایند وحتی شایع محاکمه حسن روحانی را هم کلید زدند تا اعتراضات اجتماعی را از پیش منحرف نمایند. نظام در شرایط فعلی نمی تواند دست به سر کوب وکشتار بزند نه اینکه نمیخواهد امانمیتواند . در شرایطی که کشور با بحران های اقتصادی؛ اجتماعی و.. مواجه هست و در عرصه جهانی تحت شدید ترین فشار وتهدید قرار دارد اگر دست به سرکوب خیزش های اجتماعی سیاسی و جنبش ها ی مطالباتی کارگران ؛ معلمان؛ باز نشسته گان زنان. باهزینه خیلی سنگینی مواجه خواهد شد بهمین دلیل امکان دارد برای نجات خود هم شده کوتاه بیاید ودست به تغییراتی بزند که از فروپاشی نظام جلوگیری نماید بهمین دلیل وتحت تاثیر این شرایط خیزش اجتماعی و اعتراضات مطالبات اقتصادی گسترش خواهد یافت چه در خیابان وچه در غیر خیابان آنچه من احتمال آنرا زیاد میدانم گسترش خیزش های سیاسی واقتصادی در آینده نزدیک میباشد. اینکه این خیزشها اجتماعی و افزایش اعتراضات و اعتصابات کار گری به فروپاشی سیاسی منتهی شود واز خارج کشور هدایت و رهبری شود پاسخ دشوار است
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: