رییس نظام پزشکی : آنانی که برای محدویت ورود واکسن بیانیه می دادند ؛ اکنون پاسخ دهند