ربایش یک هواپیمای اوکراینی به ایران و دیداررئیس سیا با ملا برادر در کابل