کابینه رئیس جمهور قاتل به جز یک نفر رای اعتماد گرفتند