انفجارهای توپخانه و خمپاره سراسر شهر حلب را به لرزه درآورده است