اگر دیپلماسی شکست بخورد آماده‌ایم به گزینه‌های دیگر رو بیاوریم