بیانیه ۵۷۵ کنشگر:فرمان خامنه‌ای در منع واردات واکسن‌ ، دلیل اصلی مرگ هزاران ایرانی