ایران و القاعده به پرداخت غرامت به بازماندگان حملات 11 سپتامبر محکوم شدند