انجمن حقوق شهروندی از مسئول مقابله با شیوع کروناشکایت می‌کند