درخواست ایران برای 'اخراج و خلع سلاح' مخالفان کُرد