جلسه سوال از وزیرخارجه آمریکا در کنگره پر تنش و داغ شد