خروج آمریکا از افغانستان در واقع ادامه سیاست جدید واشنگتن در خاورمیانه است