جهان در آستانه ورود به عصر تغییرات بنیادین در پیمان‌های راهبردی