خامنه ای الهی طناب دار دور گردنت انداخته بشه! ویدئوی نفرین مادر وکیل جوان فوت شده بر اثر کرونا