شعار تکراری رئیسی: بازگشت به برجام به شرط لغو تحریم