زندانیان سیاسی در زندان ارومیه برای رساندن صدای اعتراض خود دست به اعتصاب غذای جمعی زدند