اعتراض به بی‌آبی با دیگر نارضایتی‌ها پیوند می‌خورد