پاسخ ایران به فشارهای بین‌المللی: مذاکره می‌کنیم، اما فعلا نه