محکومیت زندانی سیاسی یه کار نظافت عمومی و خواندن کتابهای مطهری