نازنین زاغری مجبور شد که بگوید : "بدهی این کشور به ایران پرداخت شود"