سال تحصیلی جدید در سایه فقر و کرونا و رئیس جمهوری که ۶ کلاس سواد دارد