ضبط چهره ماموران وزارت اطلاعات هنگام دستگیری عزیز قاسم زاده - فیلم