نام و تصاویر ۸ تن دیگر از پزشکان و پرستاران و کادر درمان جان باخته بر اثر کرونا