کارگر شهرداری کوت عبدالله؛ همکارمان منتظر دریافت حقوق بود که با جیب خالی به رحمت خدا رفت