شعار داروسازان معترض؛ «ننگ ما، ننگ ما، سازمان غذا و داروی ما» + ویدئو