ویدئو نجات خانمی که قصد خودکشی داشت، توسط چند جوان فداکار