مردم دیگه نون شب ندارن، لامصّبا! جمع کنین برین! سخنان دختر ۶ساله ایرانی خطاب به آخوندها-ایران‌کارگر