سوء استفاده علی خامنه ای از رقابت جوانمردانه ورزشی هنوز ادامه دارد