تحرکات مشترک اسرائيل، آذربایجان، و ترکیه برای تغییر وضعیت ژئوپلیتیک در منطقه