فیسبوک: شبکه مرتبط با سپاه برای تاثیرگذاری مخفی را حذف کردیم