امیرعبداللهیان: مذاکره با نماینده اروپا در باره ازسرگیری مذاکرات برجام «مثبت» بود