تکان‌دهنده، بغض‌آور و زیبا؛ داروی معجزه؛ داستانک نجات پسر بیمار توسط خواهر خردسالش