تفاوت ادعا ی خلبان پیشین ایرانی با آنچه رسانه های ترکیه گزارش کرده اند!