دادگاه حمید نوری؛ 'به زندانی گفت راحتت می‌کنم، برد و دیگر ندیدمش'