زنان و مردان برهنه دردریای مرده یا«بحرالمیت» در اسرائیل