نوزاد زیبایی که در بیابان‌های اطراف اصفهان رها شده بود - فیلم