شاعر بختیاری مزخرفات حاکمان ضد کوروش کبیر و ضد تخت جمشید را اینطوری آسفالت می‌کند- فیلم