قانون ما همین چوب‌ها است که می‌زنیم توی سرو کله شما!؛ شکستن دست و پای پیرمرد زباله گرد - ویدئو