پاسخ زیبای مادر خوزستانی به اداره آب که می‌خواهد پول آب نداشته را از آنان بگیرد - فیلم