چهار شبه کنار خیابون می‌خوابم؛ مادر کهنسالی که بخاطر نداشتن پول‌پیش وسایلش را بیرون ریخته‌اند - فیلم