روحانی: خزانه تخلیه شده،_ نوبخت: خزانه هیچوقت خالی نمی‌شود