خونریزی دو چشم زندانی سیاسی نجات انورحمیدی در زندان سپیدار اهواز