دانشمندان: برای زنده ماندن امیدها به حفظ ۱.۵ درجه ای افزایش دما کافی نیست