روسیه : همسایگان افغانستان به آمریکا و ناتو پایگاه نظامی ندهند