رژیم اسلامی ایران : به زودی گفتگوها با ۴ به اضافه ۱را از سر می‌گیریم