دیدنی، زیبا و تاثیرگذار؛ نجات جان یک کبوتر با یک ابتکار دیدنی - ویدئو