رهبران جهان به 'پایان جنگل زدایی تا ۲۰۳۰' متعهد شدند