گاوهای اصفهان موز می‌خورند!!! - ویدئوی دیدنی و تاسف‌آور