گسترش اعتصاب و پیوستن شیفت عصر به کارگران اعتصابی ایران خودرو خراسان - ویدئو